Ács város honlapja

Hírek


2020.02.07
Összeírásról tájékoztatás

TISZTELT LAKOSOK!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ács településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazásai szokásai

2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés

2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Elemző Központ Kft megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!



2020.01.24
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok haszonbérletbe adására

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok haszonbérletbe adására

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 13 /2020. (I.23.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján kínálja haszonbérletre a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:

A versenytárgyalás

helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme

ideje: 2020. február 5. 9:00

Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.

Sor

szám

Hrsz.

Tulajdoni hányad

Művelési ág

Térmérték (m2)

Kikiáltási ár (Ft)

1.

1006/32

1006/33

1/1

1/1

kivett beépítetlen terület

5326

3424

155.900,-

Ebből az értékbecslés díja: 25.400,- Ft

Az éves bérleti díj: 26.100,- Ft

2.

3202/33

3202/35-51

1/1

kivett beépítetlen terület

22979

520.600,-

Ebből az értékbecslés díja: 228.600,- Ft

Az éves bérleti díj: 58.400,- Ft

3.

0426/4

0426/5

0426/6

0426/7

0426/8

28179/29465

6821/8222

52961/69079

7061600/9514800

10103/29460

legelő; szántó

legelő; szántó

legelő; szántó

legelő; szántó

szántó

1100; 27079

475; 7747

3245; 49716

682; 16972

10103

1.090.845,-

Ebből az értékbecslés díja: 29.845,- Ft

A képviselő-testület kiköti, hogy az azonos sorszámú ingatlanok haszonbérletbe vétele csak valamennyi azonos sorszámú ingatlan együttes bérlése esetén lehetséges.

A haszonbérlet időtartama az 1. és 2. sorszámú ingatlanok esetén 5 év, a 3. sorszámú ingatlan esetén 2020. november 30. napjáig tart.

A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:

A versenytárgyalásra jelentkezni 2020. február 3. napján 12.00 óráig beérkezően, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérelni kívánt ingatlanok kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizesse az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan használati jogát. Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a bérleti díjba beszámításra kerül.

A versenytárgyalás lebonyolítása:

A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan haszonbérletének díja 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló bérlővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.

Az ingatlan haszonbérlete:

A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a bérleti díj kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő használatába.

Az öt évre történő szerződéskötések esetében az első évre vonatkozó bérleti díjat és az értékbecslés díját a versenytárgyalást követő 15 napon belül kell kiegyenlíteni. A továbbiakban pedig a tárgyévre vonatkozó díjat minden év január 31-ig kell befizetni az önkormányzat számlájára.

A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a bérleti díj befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a bérlő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a haszonbérlő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan haszonbérletével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a haszonbérlőt terheli.

A haszonbérlet feltételeire, a lehetséges haszonbérlő személyére, a szerződés részletszabályaira, a szerződés kötését követő eljárásra – így különösen a kifüggesztési eljárásra - egyebekben a 2013. évi CXXII. tv. (Földforgalmi törvény) - és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.



2020.01.16.
Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása



2020.01.16.
Hulladékudvar téli nyitvatartása



2020.01.15.
Felhívás

FELHÍVÁS!

ÁCS Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
ÁCS város Településrendezési Eszközeinek négy részterületre szóló módosítása elkészült.
A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy
jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig
Dr. Szentirmai István polgármester úr nevére címezve, írásban az alábbi címeken tehetik meg:
Ács Város Önkormányzata
Levelezési cím: 2941 Ács, Gyár utca 23.
E-mail cím: polgarmester@acsvaros.hu
Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a Lakossági Fórum időpontját 2020. január 27-én 15:00 órára,
a Polgármesteri Hivatal Nagytermében meghirdetve.
Dr. Szentirmai István polgármester
Ács, 2020. január 15.
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, ÁCS város településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184