Ács város honlapja

Hírek


2022.04.21.
Gyászjelentés2022.04.08.
Fájdalommal tudatjuk, hogy Csöbönyei Imre Városunk volt polgármestere életének 77. évében elhunyt.

.2022.03.29.
ÓVODAI BEIRATKOZÁS AZ ÁCSI BÓBITA ÓVODÁBA A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, ácsi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).
A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonálul használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ kártyája
  • nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
Az Ácsi Bóbita Óvoda sajátos nevelési igényű gyermeket is fogad, felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges, melyben integrált óvodai nevelést javasolnak a gyermek számára.
A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.
Ács Város Önkormányzata az általa fenntartott Ácsi Bóbita Óvoda beiratkozási időpontját a 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:
Kinizsi Pál utcai telephely: 2022.április 25-26 8:00-17:00
Óvoda köz 2.: április 27-28-29 8:00-17:00
A beíratáshoz időpont egyeztetés szükséges a 06202628318 telefonszámon!
Kérjük a Szülőket, hogy a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.
Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Ács város jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Körzethatár: Ács város közigazgatási területe.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető a www.acsvaros.hu oldalról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában a beiratkozás alkalmával személyesen is kitölthető.
Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.
Letölthető dokumentumok:

Nyilatkozat gyermek törvényes képviseletésől 2022. letölthető

Óvodai Felvétel iránti kérelem 2022. letölthető2022.03.28.
Ács Város településrendezési terv módosítás véleményezés

FELHÍVÁS!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően
ezúton tájékoztatom, hogy Ács Város

A rendezési terv módosításával kapcsolatosan észrevételeiket a honlapon való megjelenést követően 15 napig írásban tehetik meg a epiteszet@acsvaros.hu címen, vagy postai úton az önkormányzathoz (Ács Város Önkormányzata 2941 Ács Gyár u. 23.) címzett levélben.

Segítő közreműködésüket megköszönve

dr. Szentirmai István sk.

polgármester

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.03.23.
Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

Ács Város Önkormányzata az Ács 0229/7 hrsz. alatt található Vas pusztai temetővel kapcsolatban az érintett lakosság, hozzátartozók számára az alábbi tájékoztatást adja.
A temetővel kapcsolatban, a jogszabályi környezet változása, továbbá azon tény okán, hogy a temetőben temetések az elmúlt években nem történtek, Ács Város Önkormányzata Képviselő- testületének döntéshozatala vált szükségessé.
A döntéshozatalt megelőzően Ács Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a temető nyitvatartási rendjének, a korábbiakban is megvalósult üzemeltetés, így különösen karbantartás, kaszálás, fűnyírás, és urnás temetés változatlan fennmaradása mellett a Képviselő- testület a temető jogi besorolása körében tervez döntést hozni.
A temető működésével kapcsolatban a Tisztelt Érintettek tájékoztatást kérhetnek az üzemeltetési feladatokat ellátó
Stumtem Kft-től (2890 Tata, Naszályi út 16025/2. hrsz.
telefonszám: 06 70 905 4112.
Ács, 2022. március 16.
Ács Város Önkormányzata


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167