Ács város honlapja

Hírek


2022.03.23.
Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

Ács Város Önkormányzata az Ács 0229/7 hrsz. alatt található Vas pusztai temetővel kapcsolatban az érintett lakosság, hozzátartozók számára az alábbi tájékoztatást adja.
A temetővel kapcsolatban, a jogszabályi környezet változása, továbbá azon tény okán, hogy a temetőben temetések az elmúlt években nem történtek, Ács Város Önkormányzata Képviselő- testületének döntéshozatala vált szükségessé.
A döntéshozatalt megelőzően Ács Város Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy a temető nyitvatartási rendjének, a korábbiakban is megvalósult üzemeltetés, így különösen karbantartás, kaszálás, fűnyírás, és urnás temetés változatlan fennmaradása mellett a Képviselő- testület a temető jogi besorolása körében tervez döntést hozni.
A temető működésével kapcsolatban a Tisztelt Érintettek tájékoztatást kérhetnek az üzemeltetési feladatokat ellátó
Stumtem Kft-től (2890 Tata, Naszályi út 16025/2. hrsz.
telefonszám: 06 70 905 4112.
Ács, 2022. március 16.
Ács Város Önkormányzata2022.03.17.
Versenytárgyalási felhívás

Versenyeztetési felhívás ingatlan értékesítésére
Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 57/2022.(III.10.) számú képviselő-testületi határozat alapján versenyeztetés útján, elektronikus árverési eljárás keretében értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlant:
A versenyeztetés helye: Ácsi Város Önkormányzat elektronikus árverési felülete, melynek elérhetősége http://mail.acsvaros.hu/index.php
ideje: 2022. április 1. 9:00-10:00
Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Megnevezés
Térmérték (m2)
Kikiáltási ár (Ft)+ÁFA
1
2265/2
1/1
kivett beépítetlen terület
2212 m2
14.200.000 ,- Ft+ÁFA
Az ingatlan vásárlással és megkötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az érintett ingatlant az adásvételtől számítva 5 éven -60 hónapon- belüli beépítési kötelezettséggel terheljük, annak szabályait az adásvételi szerződésben a lentiek szerint rendezzük.
A beépítési kötelezettség feltételei:
a) A Vevő vállalja, hogy legkésőbb az ingatlan birtokba vételétől számított 24 (huszonnégy) hónapon belül a beépítési kötelezettség teljesítését (a telek beépítési mutatóinak, valamint a jogszabályoknak és előírásoknak is megfelelő méretű, a városképbe illeszkedő, magas minőségi szinten kivitelezett beton alapú lakóház, társasház vagy irodaház jellegű ingatlan létesítését) lehetővé tevő jogerős építési engedélyt szerez a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező építésügyi hatóságtól.
b) A Vevő vállalja továbbá, hogy legkésőbb az ingatlan birtokba vételétől számított 60 (hatvan) hónapon belül a fentiek szerinti felépítményre jogerős használatbavételi engedélyt szerez és azt az Eladónak bemutatja.
A felek az adásvételi szerződésben megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a beépítési kötelezettség bármely határideje tekintetében késedelembe esik, úgy az Eladó egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhatja visszavásárlási jogát, mégpedig a kikiáltási ár összegével azonos mértékű vételáron. A visszavásárlási jog az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerül, az adásvételi szerződés aláírásától számított 6 éves, határozott időtartamra. Visszavásárlási jog gyakorlása esetén a Vevő –a versenytárgyalás nyertese, akivel a szerződéskötés történik- a fenti visszavásárlási vételárra jogosult, az ingatlanon megvalósult esetleges beruházásai megtérítésére nem tarthat igényt.
A megkötendő adásvételi szerződésben a felek az ingatlanon a visszavásárlási jog biztosítására, az adásvétel tárgyát képező ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat alapítanak Ács Város Önkormányzata jogosult javára.
Az elektronikus árverési eljáráson való részvétel és az elektronikus árverési eljárást követő eljárás feltételei:
A versenyeztetésre jelentkezni 2022. március 31. napján 12:00 óráig az Ácsi Polgármesteri Hivatalban (2941 Ács, Gyár u. 23.) Nyéki János informatikusnál a +3620-439-53-41 számon történő telefonos bejelentkezés alapján, személyes regisztrációt követően lehet. Az elektronikus licit rendszert kizárólag előzetes jogosultság kérése után lehet használni. Ennek feltétele a személyes azonosítás. A sikeres azonosítás után a jelentkező regisztrációra jogosult. Az elektronikus árverésen csak azok a természetes vagy jogi személyek vehetnek részt, akik a bánatpénz összegét az önkormányzat számlájára igazoltan megfizették az árverés lejárati ideje előtti 3. munkanapig. Ennek igazolásával lehet regisztrálni az adott árverésre.
A bánatpénz összege a kikiáltási ár 10 %-a, ezer Forintra kerekítve, melyet Ács Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt- nél vezetett 11740078-15385413 számú önkormányzati folyószámlára kell teljesíteni. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát személyesen bemutatva vagy az epiteszet@acsvaros.hu e-mail címre megküldve.
A licit megnyitása után a licitálási összeg megadásával a licitálás megtehető a határidő lejártáig. Licitálni a vételár összegére lehet. A licit lépcső mértéke 200.000ft.
Amennyiben a licit lejáratát megelőző 15 percen belül újabb ajánlat érkezik, akkor a határidő 15 perccel kitolódik, és ez megy mindaddig, amíg már újabb ajánlat nem érkezik ezen határidőkön belül. A végső határidő lejárta után a licit véget ér, a rendszer tájékoztatja a résztvevőket, hogy az adott felhasználó nyerte -e a licitet vagy sem. Ha a kezdő licit árra nem érkezik ajánlat, úgy az elektronikus árverési eljárást eredménytelennek kell tekinteni. Kikiáltási árnál alacsonyabb áron az ingatlan nem értékesíthető.
Az elektronikus árverési eljárás nyertese az, aki a legmagasabb vételi összeget vállalta megfizetni. A nyertes az árverési eljárás végét követő 10 munkanapon belül köteles az önkormányzat jogi képviselője által elkészített szerződést megkötni, valamint adás-vétel esetén az ajánlatának megfelelő vételárat (az esetlegesen fizetendő Áfát is) az önkormányzat számlájára megfizetni. A nyertes, illetve a második legmagasabb ajánlatot tevő által megfizetett bánatpénz összegét az önkormányzat visszatartja, hiszen ezen összeg az adás-vételnél a vételárba beszámításba kerül.
Amennyiben a nyertes a vételárat határidőre nem fizeti meg, abban az esetben a bánatpénz összegét elveszíti és a liciten a második legmagasabb ajánlatot tevő licitáló nyer jogosultságot az általa ígért legmagasabb vételáron - szintén 10 munkanapon belüli fizetéssel- az adásvételi szerződés megkötésére. Egyebekben a nyertes pályázóra vonatkozó szabályok a második legmagasabb ajánlatot tevőre is megfelelően irányadók. Ha a második legjobb ajánlatot tevő sem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor az eljárás eredménytelenségét kell megállapítani.
Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a 2011. évi CXCVI. tv. (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az elektronikus árverési eljárást követően a nem nyertes licitálók számára a befizetett bánatpénz visszafizetésre kerül.
A nyertes ajánlat alapján megkötendő szerződéssel kapcsolatos költségeket a szerződéskötésre jogosult ajánlattevő viseli. A pályázati kiírást az önkormányzat az eljárás során, indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja, illetve az elektronikus árverés lezárásáig jogosult visszavonni a pályázati eljárást.
Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül.
Felhívás
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. §. (1) bekezdés k) pontja alapján mentes az adó alól a beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, kivéve az építési telek (telekrész) értékesítését, tehát értékesítése ÁFA fizetési kötelezettséget von maga után.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmező rendelkezései szerint építési telek nem más, mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építési telek és építési terület, amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény szerint építési telek beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek.2022.03.11.
Meghívó2022.03.10.
Lakossági felhívás

Megkérjük az ácsi Vasútállomásnál található kerékpártárolóban található csonka kerékpárok tulajdonosait, hogy legyenek szívesek elszállítani kerékpárjaikat.

Amennyiben ezt 10 napon belül nem teszik meg, az Önkormányzat intézkedik a kerékpárok eltávolítása felől.2022.03.10.
Városunkból jelentkezik szombaton a Kossuth Rádió Országjáró műsora

Komárom és Ács lesz a téma a Kossuth Rádióban március 12-én, szombaton.

Az Országjáró műsor ezúttal városunkba is elkalauzolja a hallgatókat. Az adásmenet alatt szombaton délelőtt 10 és 12 óra, valamint délután 15 és 17.30 között, többször is bejelentkeznek a könyvtárból a szerkesztők, akik a turisztika, a kultúra, a sport területén tevékenykedő , értékes és érdekes ácsi emberekkel beszélgetnek élőben. A helyi megszólalók mellett, városunk polgármestere dr. Szentirmai István is interjút ad majd. Érdemes követni a Kossuth Rádió Facebook oldalát is, ahol képeket is láthatnak majd a beszélgetésekről. Az élő adás nemcsak a rádiókészülékek vételi frekvenciáján, hanem a mediaklikk.hu oldalon is követhető március 12-én szombaton!


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184