Ács város honlapja

Hírek


2019.05.09.
Ács város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése a Gyár, a Fő és a Zúgó utcák vízelvezetésének javítása

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2019.05.14.
Felhívás szemétszedési akcióra

Felhívás szemétszedési akcióra

Ács Város Önkormányzata szemétszedési akciót hirdet, melyre várjuk az önként jelentkezőket.
A szemétszedést a jelentkezők számától függően egy időben több helyszínen tartjuk kül- és belterületen egyaránt.
Az időpontok:
• május 14. kedd, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
• május 15. szerda, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
• május 16. csütörtök, gyülekező 16-17-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
és
• május 18. szombat, gyülekező 8:30-9-óráig a Polgármesteri Hivatal előtt
Kérjül jelentkezési szándékukat az alábbi szavazásban és 06 34 595 142 -es telefonszámon is egyaránt jelezzék!
Szavazás linkje:
Köszönjük!2019.05.10.
Fogathajtó verseny2019.04.01.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok 1 éves haszonbérletbe adására

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok 1 éves haszonbérletbe adására

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 128/2019. (III.28.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján kínálja 1 éves haszonbérletbe, 1.083.690 Ft kikiáltási ár ellenében, a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
AK
Művelési ág
Térmérték m2
1
0426/4
28179/29465
0,77
legelő
1100
2
0426/4
54,16
szántó
27079
3
0426/5
6821/8222
0,33
legelő
475
4
0426/5
12,69
szántó
7747
5
0426/6
52961/69079
2,27
legelő
3245
6
0426/6
102,11
szántó
49716
7
0426/7
7061600/9514800
0,48
legelő
682
8
0426/7
37,61
szántó
16972
9
0426/8
10103/29460
23,81
szántó
10103

A képviselő-testület kiköti, hogy az ingatlanok haszonbérletbe vétele csak valamennyi ingatlan együttes bérlése esetén lehetséges.
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. április 15. napja, 9.00 óra.
A haszonbérletbe kerülő ingatlanok megtekinthetők a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra 2019. április hó 10. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a bérelni kívánt ingatlanok kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. A versenytárgyalásra való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. A versenytárgyalás után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlanok használati jogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való bérleti szerződés megkötésekor a bérleti díjba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlanok haszonbérleti díja 10.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlanok használatba vétele:
A versenytárgyalás nyertesével való bérleti szerződés kötés csak a teljes haszonbérleti díj kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerülnek a szerződés alapján az ingatlanok a vevő 1 éves használatába.
A bérleti díjat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a bérleti díj befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a bérleti díj megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt elveszíti. Az ingatlanok haszonbérletével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
A haszonbérlet feltételeire, a lehetséges haszonbérlő személyére, a szerződés részletszabályaira, a szerződés kötését követő eljárásra –így különösen a kifüggesztési eljárásra- egyebekben a 2013. évi CXXII. tv. –Földforgalmi törvény- és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.2019.04.24.
Óvodai beíratás

FELHÍVÁS

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy az Ácsi Bóbita Óvodában, a 2019/2020-as nevelési évre,
azóvodai beíratás időpontjaazÓvoda közi épületben
2019. április 24-25. (szerda, csütörtök)
8.00–16.30 óráig.
A beíratás helye: Ácsi Bóbita Óvoda Ács, Óvoda köz 2.

az óvodai beíratás időpontja a Kinizsi úti épületben

2019. április 29-30. (hétfő, kedd)

8.00–16.30 óráig.

A beíratás helye: Ácsi Bóbita Óvoda Ács, Kinizsi P. u. 21.

Az óvoda felvételi körzete: Ács Város közigazgatási területe.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2019. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.
Azon gyermekek számára, akik 2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
2011. évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről
8. §
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2)A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2019. szeptember 1.
Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.
Az óvodavezető 2019. május 25-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni Ács Város Jegyzőjét.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.
Ács, 2019. március 25.
Héreginé Major Ilona
óvodavezető


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184